Alias: corporateHeroBlock

Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden en niet eens in kleine letters.

Alias: tekstblok

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 2: VOORWAARDEN VOOR TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ARBEIDSKRACHTEN

Hoofdstuk 3: WERVING & SELECTIE

Hoofdstuk 4: ADVISERING

Hoofdstuk 5: OPLEIDINGEN C.Q. TRAININGEN

 

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1: DEFINITIES

1.1 Professional Partners: De rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59241683, dan wel de (in de zin van artikel 2:24a BW en/of artikel 2:24b BW) aan haar gelieerdeondernemingen, die zich in het kader van de uitoefening van haar bedrijf richt op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en arbeidskracht(en) ter beschikking stelt aan derde(n), dan wel advies geeft aan en/of opleidingen c.q. trainingen verzorgt voor derde(n).

1.2 Opdrachtgever: De partij waarmee Professional Partners een overeenkomst aangaat.

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Professional Partners en Opdrachtgever, op basis waarvan Professional Partners tegen betaling arbeidskracht(en) ter beschikking stelten/of werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

1.4 Terbeschikkingstelling van de arbeidskrachten: Overeenkomst waarbij Professional Partners arbeidskrach(en) ter beschikking stelt arbeidskrachten      aan Opdrachtgever.

1.5 Werving en Selectie: De opdracht tot werving en selectie die op basis van no cure no pay door Professional Partners voor Opdrachtgever wordt uitgevoerd, dan wel de opdracht tot werving & selectiedie exclusief door Opdrachtgever aan Professional Partners wordt verleend.

1.6 Opleidingen c.q. Trainingen: De Overeenkomst waarbij Professional Partners (deelnemers van) Opdrachtgever opleidt, alsmede andere vormen van kennisoverdracht of begeleiding zoals bijvoorbeeld (doorProfessional Partners ontwikkelde) cursussen, trainingen, e- learning, coaching, intervisie, mediation en congressen.

1.7 Materialen: Alle door Professional Partners in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken,concepten, presentaties, lesmateriaal, etc.

1.8 Arbeidskracht:

 1. Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van werknemer, die door tussenkomst van Professional Partners werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever.
 1. De natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van zzp’er, die in het bezit is van een (model)overeenkomst van opdracht, die gebruikmaakt van de dienstverlening vanProfessional Partners en werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Professional Partners en op iedere Overeenkomst tussen Professional Partners en Opdrachtgever en op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten, van welke aard dan ook, tussen Professional Partners en Opdrachtgever, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Opdrachtgever met wie eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Professional Partners gesloten Overeenkomst in te stemmen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de Overeenkomst.

2.4 De vernietiging of nietigverklaring van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd dan wel nietig worden verklaard, zal de situatie waarop onderhavige bepaling betrekking had, niet naar de letter dienen te worden uitgelegd, doch naar de strekking van de bepaling die is vernietigd dan wel nietig is verklaard.

Artikel 3. OFFERTES

3.1 Alle door Professional Partners aan Opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een vrijblijvend karakter. 

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Professional Partners opgegeven eisen en specificaties van deprestatie en andere gegevens waarop Professional Partners haar aanbieding en/of offerte baseert. 

3.3 Professional Partners kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes en/of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. TOTSTANDKOMING, ALSMEDE DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door (schriftelijke) aanvaarding van Opdrachtgever of doordat Professional Partners feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

4.2 Partijen zijn te allen tijde bevoegd de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te doen eindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.3 Bij opzegging is Opdrachtgever verplicht Professional Partners alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en de verrichte werkzaamheden te vergoeden conform de Overeenkomst, alsmede de nog te maken kosten en de nog te verrichten Voorts is Opdrachtgever verplicht dekosten voortvloeiende uit eventueel door Professional Partners voor de vervulling van de Overeenkomst reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden. Voornoemde regeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor de(eventuele) schade uit een beëindiging.

4.4 Professional Partners zal zich inspannen om de Overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerkingvan beide partijen en van de inspanning van Opdrachtgever.

4.5 Professional Partners bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt Professional Partners heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

4.6 Professional Partners en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg voeren over de stand van zaken ende wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. 

4.7 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen. 

4.8 Indien Professional Partners een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

Artikel 5. BETALING EN GEVOLGEN WANBETALING

5.1 Professional Partners zal periodiek facturen Opdrachtgever is gehouden te betalen binnen de geldende betalingstermijn die op de factuur staat vermeldt, zonder enige inhouding, korting of verrekening. Uitsluitend door Opdrachtgever aan Professional Partners gedane betalingen werkenbevrijdend.

5.2 Reclames met betrekking tot een factuur moeten binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Professional Partners zijn ingediend, waarbij de bewijslast aangaande de tijdige indiening hiervan op Opdrachtgever Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht tot reclameren. Een tijdig beroep op het recht tot reclameren schort overigens diens betalingsverplichtingen niet op, noch doet het een recht op verrekening voor Opdrachtgever ontstaan.

5.3 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand en incasso, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Professional Partners, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Professional Partners isingeroepen, respectievelijk de vordering door Professional Partners ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening wordengebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. 

5.4 Indien een factuur van Professional Partners niet binnen de geldende betalingstermijn is voldaan, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1,5% per kalendermaand, een gedeelte van een maand vooreen volle gerekend.

5.5 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe – naar de mening van Professional Partners – aanleiding geeft, isOpdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Professional Partners:

  1. een machtiging voor automatische incasso te verstrekken;
  2. een voorschot te verstrekken; en/of
  3. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Professional Partners door middel van bijvoorbeeld eenbankgarantie of pandrecht.

5.6 Ingeval Opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van Professional Partners, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is Professional Partners gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat Professional Partners een schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd Alle vorderingen van Professional Partners worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

5.7 Professional Partners behoudt zich het recht voor om per 1 januari of 1 juli van elk jaar haar prijzen aan te passen, op basis van de Consumenten PrijsIndex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en eventueel in verband met (interne) loon(kosten)ontwikkelingen en overige indexeringvan de directe kosten. 

Artikel 6. ONTBINDING EN ALGEMENE SCHADEVERGOEDING

6.1 Als Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Professional Partners en Opdrachtgever te voldoen, isProfessional Partners gerechtigd de Overeenkomst door middel van een brief buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de (ernstige) tekortkoming te zuiveren en nakoming is uitgebleven.

6.2 Voorts is Professional Partners gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

Door ontbinding worden alle vorderingen van Professional Partners ineens en ten volle opeisbaar. Professional Partners houdt alsdan ook recht opvolledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

6.3 Indien Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden, niet-nakomt jegens Professional Partners, is Opdrachtgever jegens Professional Partners gehouden alle schade die direct of indirect uit deze niet-nakoming voorProfessional Partners ontstaat, aan Professional Partners te vergoeden zonder dat een ingebrekestelling hiervoor noodzakelijk is. 

6.4 Onder de schade als bedoeld in artikel 6.3 wordt eveneens verstaan alle aan deze schade gerelateerde kosten voor Professional Partners, met inbegripvan de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 7. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Professional Partners kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van i) een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, en/of ii) enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld. Met andere woorden: Professional Partners is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haarzelf kan worden toegerekend en Opdrachtgever vrijwaart Professional Partners ter zake.

7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Professional Partners gehouden is, dan isOpdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Professional Partners daardoor direct of indirect ontstaan.

7.3 Indien Professional Partners aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Professional Partners in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Professional Partners ten aanzien van de schade uitkeert. Indien Professional Partners niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet volledig uitkeert, is de aansprakelijkheid van Professional Partners beperkt tot het door Professional Partners gefactureerde bedrag.

7.4 Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van Professional Partners beperkt tot het bedrag dat door Professional Partners in de maand voorafgaand aan de melding bij Professional Partners van de schade aan Opdrachtgever in rekening is Bij gebreke aan een voorafgaande maand, is beslissend wat Professional Partners in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeftplaatsgevonden aan Opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is Professional Partners nimmer aansprakelijk.

7.5 Professional Partners heeft te allen tijde het recht eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Professional Partners om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 8. OVERMACHT

8.1 Ingeval van overmacht van Professional Partners zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort zolang deovermachtstoestand voortduurt en zij zal hiervan mededeling doen aan Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en die reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan elke van de wil van Professional Partners onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. Professional Partners is tijdens deovermachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst.

8.2 Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder derpartijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, zonder inachtneming van enige Opdrachtgever is ook na zodanigebeëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan Professional Partners verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Professional Partners te betalen.

Artikel 9. GEHEIMHOUDING

9.1 Professional Partners en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

9.2 Professional Partners is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van diegeheimhoudingsplicht door haar werknemers en/of Arbeidskrachten. 

Artikel 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 

10.2 Professional Partners is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar nietbeperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op Materialen.

10.3 Professional Partners verleent aan Opdrachtgever het recht om Materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken,doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

10.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Professional Partners is het Opdrachtgever niet toegestaan Materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de Overeenkomst, behorentot rechtstreeks bij de Overeenkomst betrokken personen. 

Artikel 11. PRIVACY EN IDENTITEITSCONTROLE

11.1 In het kader van de Overeenkomst vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats, met name van werknemers van Professional Partners, Arbeidskrachten, dan wel deelnemer(s) aan Opleidingen c.q. Trainingen. Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Overeenkomst ter kennis gekomen persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordeninggegevensbescherming en overige relevante wetgeving.

11.2 Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Professional Partners die laatstgenoemde op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving niet mag Voorts is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk – en zo nodig aansprakelijk – dat aan Professional Partners alleen die persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft.

11.3 In het kader van de terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten is Professional Partners verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van deidentiteit van de Arbeidskrachten en is verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden, uit hoofde van de Overeenkomst de benodigde(persoons)gegevens (en indien van toepassing van de tewerkstellingsvergunning) te verwerken.

11.4 Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Professional Partners zal vervolgens de betrokken Arbeidskrachten informeren.

11.5 Professional Partners is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aanOpdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 De Overeenkomst tussen Professional Partners en Opdrachtgever is bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands

12.2 Geschillen die tussen Professional Partners en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Professional Partners met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Professional Partners is gevestigd, doch niet eerder dan nadat partijen afdoende hebben getracht hun geschil op minnelijke wijze te regelen.

Hoofdstuk 2. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

Het bepaalde in artikel 18, 20 en 21 van deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend voor de Arbeidskracht met een arbeidsovereenkomst en het bepaalde in artikel 25 van deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend voor de Arbeidskracht met een overeenkomst van opdracht.

Artikel 13. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

13.1 De Overeenkomst komt tot stand door (schriftelijke) aanvaarding van Opdrachtgever of doordat Professional Partners feitelijk een Arbeidskracht ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

13.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de hiermee verband houdende terbeschikkingstellingen en bijbehorende De Overeenkomst, inclusief alle daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen, kan derhalve pas eindigen als alle hiermee verband houdende terbeschikkingstellingen rechtsgeldig zijn beëindigd. Het voornoemde is eveneens van toepassing ingeval van ontbinding of onmiddellijke beëindigingvan de Overeenkomst.

13.3 Als gevolg van de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst is Professional Partners niet langer gehouden de terbeschikkingstelling van deArbeidskracht(en) te laten voortduren. 

Artikel 14. FACTUREN EN TIJDVERANTWOORDINGSFORMULIEREN

14.1 Professional Partners zal de facturen aan Opdrachtgever uitschrijven op basis van door Opdrachtgever en de Arbeidskracht geaccordeerde (digitale) tijdverantwoordingsformulieren, waarbij Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoordingsformulieren, inclusief het juiste aantal gewerkte (over)uren, alsook werkelijk gemaakte onkosten en eventuele toeslaguren. 

14.2 Professional Partners kan besluiten om Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en Professional Partners gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

14.3 Als de Arbeidskracht de gegevens op het tijdverantwoordingsformulier betwist, kan Professional Partners het aantal gewerkte uren en de overige kosten factureren volgens de opgave van de Arbeidskracht, tenzij Opdrachtgever aantoont dat het tijdverantwoordingsformulier correct is.

14.4 Opdrachtgever mag 20% van een btw-verlegde factuur en 25% van een btw-21%-factuur van Professional Partners voldoen op de G-rekening vanProfessional Partners.

14.5 Bij verschil tussen een bij Professional Partners ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldthet bij Professional Partners ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont.

14.6 Professional Partners is gerechtigd facturen jegens Opdrachtgever uit te schrijven aangaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever die voortvloeien uit het bij de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden bepaalde, maar die niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.

Artikel 15. AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Opdrachtgever neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart daarmee Professional Partners voor elke schade die de Arbeidskracht lijdt bij deuitoefening van de werkzaamheden, voor zover een dergelijke vrijwaring niet reeds voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden.

15.2 Opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor elke schade, veroorzaakt door de Arbeidskracht aan Opdrachtgever, dan wel aan derden, dan wel aan hunner zaken.

15.3 Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

15.4 Boetes en/of (na)heffingen, opgelegd op basis van wet- en/of regelgeving, die het directe gevolg zijn van het niet, niet juist en/of niet tijdig nakomenvan procedures en/of verplichtingen door Opdrachtgever, worden door Professional Partners bij Opdrachtgever in rekening gebracht en zullen zonder korting of compensatie binnen de gestelde termijn door Opdrachtgever aan Professional Partners worden Opdrachtgever vrijwaart ProfessionalPartners ter zake het bepaalde in onderhavig lid.

15.6 Voor eventueel resterende aansprakelijkheid wordt verwezen naar artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 16. OPDRACHTGEVERSTARIEF

16.1 Opdrachtgever is voor de terbeschikkingstelling van de Arbeidskrachten het opdrachtgeverstarief aan Professional Partners verschuldigd. 

16.2 Bij overuren en uren op onregelmatige tijden (ORT) wordt het opdrachtgeverstar verhoogd met het percentage overeenkomstig de bij de Opdrachtgever van toepassing zijnde overwerkregeling of ORT-regeling. Oftewel, als de medewerker een overwerkvergoeding ontvangt ter hoogte van 125 % van zijn uurloon, dan geldt een opdrachtgeverstarief van eveneens 125 %.

16.3 Voor de duur van de Overeenkomst wordt het opdrachtgeverstarief met betrekking tot de Arbeidskrachten schriftelijk overeengekomen tussen Professional Partners en Opdrachtgever.

16.4 Door ontbinding worden alle vorderingen van Professional Partners ineens en ten volle opeisbaar, daaronder begrepen het te berekenenopdrachtgeverstarief over de redelijkerwijs te verwachten duur van de met de Overeenkomst verband houdende ProfessionalPartners houdt alsdan ook recht op volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 17. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ARBEIDSKRACHTEN

17.1 De specifieke voorwaarden waaronder Arbeidskracht(en) aan Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld, worden overeengekomen in eenadditioneel schrijven, dat integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 

17.2 Indien een Arbeidskracht op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van Opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal Opdrachtgever ten minste vier dagen van tevoren zowel Professional Partners als de Arbeidskracht hiervan in kennis stellen. Indien de Arbeidskracht werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW, dan is Opdrachtgever het opdrachtgeverstariefverschuldigd over het aantal uren verband houdende met de oorspronkelijke oproep, indien hij de oproep wijzigt of annuleert binnen vier dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangsdatum van de werkzaamheden van de Arbeidskracht. 

17.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Arbeidskracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

17.4 Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde Arbeidskracht niet op zijn beurt weer ter beschikking stellen/doorlenen aan een derde, zonder schriftelijke toestemming van Professional Partners. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Professional Partners gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende q. verband houdendeschade aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever dient Professional Partners alsdan volledig schadeloos te stellen.

Artikel 18. FUNCTIE EN ARBEIDSTIJD

18.1 De functie van de Arbeidskracht kan, alsmede de arbeidsvoorwaarden, –tijden en –uren kunnen, tijdens de Overeenkomst worden aangepastconform de wensen van de Arbeidskracht, indien de Arbeidskracht op de aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt, met een beroepop goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de bij Professional Partners geldende collectieve arbeidsovereenkomst (‘CAO’) of rechtspraak. 

18.2 Indien en voor zover Professional Partners rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij de Overeenkomst verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte en) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, alsook indien de bij de Overeenkomst bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden afwijken, is Opdrachtgever gehouden die schade, alsmede boetes ex artikel 18 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Professional Partners te vergoeden.

18.3 Indien de arbeidsovereenkomst van de Arbeidskracht ook kwalificeert als een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW, dan is Professional Partners verplicht om de Arbeidskracht na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang inclusief loondoorbetalingsverplichting te doen, waarbij de vaste arbeidsomvang minimaal gelijk dient te zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande 12 maanden. In het geval de vaste arbeidsomvang door de Arbeidskracht wordt geaccepteerd, dan zal het opdrachtgeverstarief worden berekend over de vaste arbeidsomvang enniet het feitelijk aantal gewerkte uren.

18.4 Indien wordt geconstateerd dat de in werkelijkheid door de Arbeidskracht uitgeoefende werkzaamheden in vergelijking met de door Opdrachtgeververstrekte functieomschrijving in redelijkheid zouden moeten leiden tot een hoger loon voor de Arbeidskracht en een navenant hogeropdrachtgeverstarief, zal Professional Partners het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal Opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief(met terugwerkende kracht) aan Professional Partners verschuldigd zijn. 

18.5 Professional Partners is in ieder geval gerechtigd het opdrachtgeverstarief gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig aan te passen indien het brutosalaris moet worden verhoogd als gevolg van een verplichte aanpassing van het loon, een wettelijke loonsverhoging, indien de kostenvan de overeengekomen arbeid stijgen als gevolg van gestegen werkgeverslasten en/of indien de directe of indirecte kosten verbonden aan het ter beschikking stellen van de Arbeidskracht tussentijds stijgen, al dan niet uit hoofde van de toepasselijke CAO. 

18.6 Professional Partners is gerechtigd om verplichte, al dan niet eenmalige, bijzondere uitkeringen aan de Arbeidskracht door te berekenen aanOpdrachtgever, behoudens indien deze reeds zijn verwerkt in het opdrachtgeverstarief. 

Artikel 19. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

19.1 Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht alle schade vergoeden (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) diede Arbeidskracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij Opdrachtgever (in rechte) bewijst dat hij zijn zorgverplichting ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:611 BW geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Arbeidskracht. 

19.2 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten vanrechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen, inclusief het bepaalde in artikel 7:674 BW voor haar rekening te nemen.

19.3 Opdrachtgever is jegens Professional Partners gehouden alle verplichtingen als bedoeld in onderhavig artikel onverkort na te komen en vrijwaart Professional Partners te allen tijde en volledig tegen aanspraken ter zake, waaronder die van de Arbeidskrachten en/of derden en alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van de netto loonkosten van de Arbeidskracht, daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens Professional Partners geldend gemaakt inzake de niet-nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van Professional Partners jegens Opdrachtgever. 

Artikel 20. BELONING ARBEIDSKRACHTEN

20.1 Het loon en de vergoedingen van de Arbeidskrachten worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstellingbepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare personen, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van Opdrachtgever (de zogenaamde ‘inlenersbeloning’), waaronder de volgende componenten vallen:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van de Professional Partners – worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
  3. alle toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken metgevaarlijke stoffen, of vuil werk);
  4. initiële loonstijging;
  5. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  6. periodieken;
  7. een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk;
  8. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
  9. thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd;
  10. vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald).

20.2 Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een Overeenkomst.

20.3 Professional Partners is gerechtigd om de inlenersbeloning, alsmede het hiermee verband houdende opdrachtgeverstarief (zie artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden) met terugwerkende kracht te corrigeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van de) decomponenten, onjuist is vastgesteld. 

20.4 Indien de arbeidsovereenkomst van de Arbeidskracht kwalificeert als payrollovereenkomst in de zin van artikel 7:692 BW, dan is Professional Partners gerechtigd om de additioneel verschuldigde looncomponenten als bedoeld in artikel 8a Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs additioneel aan Opdrachtgever in rekening te brengen, vanaf het moment van verschuldigdheid aan de Arbeidskracht, of alsdan payrollwerknemer. 

Artikel 21. DOORBETALING BIJ ZIEKTE

De Arbeidskracht die ziek is, heeft gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst recht op loon tijdens ziekte. De loondoorbetaling tijdens ziekte komt in beginsel voor rekening en risico van Professional Partners.

Artikel 22. DUUR EN OPZEGGEN VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING

22.1 Opdrachtgever zal Professional Partners informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan Professional Partners de aard en duur van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met de Arbeidskracht kan bepalen.

22.2 Professional Partners kan in verband met een voor haar geldende aanzegverplichting jegens de Arbeidskracht Opdrachtgever minimaal vijf weken voor het einde van de arbeidsverhouding verzoeken om aan te geven of Opdrachtgever voornemens is om de terbeschikkingstelling te continueren. Opdrachtgever is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of zij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig, dan wel niet correct informeren van Professional Partners leidt ertoe dat Opdrachtgever de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek integraal aan Professional Partners dient te vergoeden.

22.3 Indien Opdrachtgever de terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht wenst te beëindigen, dan dient Opdrachtgever deze wens schriftelijk aan Professional Partners kenbaar te maken, onder vermelding van de reden van opzegging en onderbouwing hiervan.

22.4 Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de Arbeidskracht, dan wel een conflictsituatie, dan dient Opdrachtgever Professional Partners daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Professional Partners zal alsdan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost.

22.5 Als de arbeidsovereenkomst voorziet in een uitzendbeding, dan hoeven Professional Partners, de Arbeidskracht en/of Opdrachtgever de eerste 26 weken geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen. Na 26 weken dient Opdrachtgever een aanzegtermijn van 10 dagen in acht te nemen, op straffe van betaling van het Opdrachtgeverstarief over het aantal niet in acht genomen dagen. 

22.6 Indien de Arbeidskracht beschikt over een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding, dan wel een overeenkomst van opdracht, dan kan de terbeschikkingstelling worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee Tot het eindigen van de terbeschikkingstelling is het tarief vermenigvuldigd met overeengekomen c.q. gebruikelijke arbeidspatroon aan Professional Partners verschuldigd, ongeacht de vraag of de Arbeidskracht feitelijk werkzaamheden verricht.

Artikel 23. RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING

23.1 Opdrachtgever is slechts gerechtigd om binnen twaalf maanden na het eindigen van een door Opdrachtgever ingeschakelde Arbeidskracht een arbeidsverhouding aan te gaan met de betreffende arbeidskracht, indien aan de in dit artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan.

23.2 Opdrachtgever stelt Professional Partners tijdig en schriftelijk in kennis van het voornemen om een arbeidsverhouding aan te gaan met een Arbeidskracht, alvorens aan dit voornemen uitvoering te geven, één en ander op straffe van een boete van € 25.000. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van Opdrachtgever te bespreken. 

23.3 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aan wenst te gaan met een Arbeidskracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Professional Partners verschuldigd in verband met de terbeschikkingstelling, werving en (eventueel) opleiding van de Arbeidskracht. Professional Partners stelt uitsluitend hoog opgeleid personeel ter beschikking, hetgeen zeer hoge wervingskosten en doorlopende (opleidings)kosten Daarenboven kwalificeert het ter beschikking stellen van Arbeidskrachten als het bestaansrecht van Professional Partners. In dat kader is Opdrachtgever een (redelijke) vergoeding van drie maandsalarissen aan Professional Partners verschuldigd, indien er een arbeidsverhouding met een Arbeidskracht wordt aangegaan binnen 52 weken na aanvang van de werkzaamheden voor Opdrachtgever. Na deze periode van 52 weken is Opdrachtgever een (redelijke) vergoeding van twee maandsalarissen aan Professional Partners verschuldigd, indien er een arbeidsverhouding met een Arbeidskracht wordt aangegaan.

23.4 Onderhavig artikel is eveneens van toepassing indien een Arbeidskracht aan Opdrachtgever is voorgesteld, doch waarbij de Arbeidskracht uiteindelijk geen feitelijke werkzaamheden heeft verricht c.q. er geen opdracht tot stand is De dag waarop de Arbeidskracht aan Opdrachtgever is voorgesteld, geldt dan als de dag waarop de werkzaamheden zijn aangevangen, op basis waarvan de vergoeding als bedoeld in onderhavig artikel zal worden berekend.

23.5 Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:

23.6 Het is Opdrachtgever tevens verboden om Arbeidskrachten ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortigearbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling de Arbeidskrachten middels deze andere onderneming in te lenen. 

Artikel 24. SELECTIE VAN ARBEIDSKRACHTEN

24.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Professional Partners gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Arbeidskracht, bijvoorbeeld indien de Arbeidskracht niet langer in staat is arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. 

24.2 Professional Partners schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Professional Partners om welke reden dan ook een (vervangende) Arbeidskracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen. 

Artikel 25. ARBEIDSKRACHT MET EEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

25.1 De Arbeidskracht zal uitvoering geven aan de werkzaamheden middels inschakeling van eigen bedrijfsmiddelen/gereedschappen en/of materialen (hierna te noemen: ‘hulpmiddelen’). Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening bij de Arbeidskracht, middels tussenkomst van Professional

25.2 De Overeenkomst is aangegaan met het oog op de persoon van de Arbeidskracht, uit hoofde waarvan de Arbeidskracht in beginsel is gehouden om de werkzaamheden zelf te De Arbeidskracht verplicht zich om bij langdurige afwezigheid zorg te dragen voor een kundig vervanger, waarna Opdrachtgever hiermee dient in te stemmen.

25.3 De Arbeidskracht heeft een eigen verantwoordelijkheid en is derhalve volledig verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor de wijze waarop de werkzaamheden worden

25.4 De Arbeidskracht is binnen het kader van de te verrichten werkzaamheden vrij in de wijze waarop deze worden Er bestaat nadrukkelijk geen arbeidsrechtelijke gezagsverhouding tussen de Arbeidskracht enerzijds en Professional Partners en/of Opdrachtgever anderzijds. De Arbeidskracht is evenwel gehouden om gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent het resultaat van de Overeenkomst. Voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig is, vindt afstemming met Opdrachtgever plaats ingeval van samenwerking met derden, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Arbeidskracht zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

25.5 De Arbeidskracht staat nadrukkelijk niet in een arbeidsrechtelijke gezagsverhouding tot Professional Partners en is ermee bekend dat er evenmin een arbeidsrechtelijke gezagsverhouding bestaat met De Arbeidskracht en Opdrachtgever zijn uit dien hoofde gehouden om vorm te geven aan de feitelijke werksituatie (waarbinnen Professional Partners geen enkele rol toekomt), met inachtneming van onderstaande uitgangspunten:

25.6 Opdrachtgever is verplicht om aan Professional Partners direct mededeling te doen van feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het oordeel van de Belastingdienst dat geen sprake meer is van zelfstandigheid, waaronder doch niet uitsluitend een omstandigheid die in strijd is met het bepaalde in artikel 25.5 van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor iedere mogelijke aanspraak en/of schade verband houdend met kosten, wettelijke rente, belastingrente, alsmede boetes en verhogingen, die een gevolg zijn van een naheffing loonheffingen van de Belastingdienst op grond van een privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking ten aanzien van de inzet van de Arbeidskracht,met uitzondering van de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Hoofdstuk 3. WERVING EN SELECTIE

Artikel 26. VOORWAARDEN VOOR WERVING EN SELECTIE

26.1 Professional Partners werft en selecteert in opdracht van Opdrachtgever één of meerdere kandidaten. Intentie van deze opdracht is om een arbeidsovereenkomst, respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding (zoals uiteengezet in artikel 23), tussen Opdrachtgever en een kandidaat tot stand te brengen.

26.2 Professional Partners is geheel vrij in de wijze waarop hij de aan Opdrachtgever voor te dragen kandidaat In dat kader is Professional Partners niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal Professional Partners actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

26.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Professional Partners op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Opdrachtgever een door Professional Partners voorgedragen kandidaat binnen één jaar introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst met die kandidaat, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding (zoals uiteengezet in artikel 23), zal Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de vergoeding, zoals omschreven in artikel 27.

26.4 Professional Partners staat niet in voor de juistheid van de door de kandidaat verstrekte gegevens. Professional Partners is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de kandidaat aan Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

26.5 Professional Partners is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door een kandidaat, in de ruimste zin van het woord, indien een door Professional Partners aangedragen kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met Opdrachtgever aan te gaan of besluit een met Opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.

26.6 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit of op welke grond dan ook, zullen eisen die door Opdrachtgever aan de kandidaat worden gesteld en die geen betrekking hebben op de functie, niet in acht worden genomen. 

26.7 Professional Partners spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de kandidaat te overtuigen alvorens een kandidaat in dienst te Professional Partners is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever.

26.8 Opdrachtgever verplicht zich om Professional Partners op de hoogte te stellen of een voorgestelde kandidaat is aangenomen dan wel afgewezen, bijvoorbeeld middels een kopie van de arbeidsovereenkomst of een afwijzingsbrief. 

26.9 Onder in dienst treden van de kandidaat zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden wordt eveneens begrepen het geval dat een kandidaat binnen één jaar na de introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming, waaronder eveneens dient te worden verstaan een onderneming waarmee Opdrachtgever een zakelijke relatie onderhoudt. 

26.10 Indien de door Professional Partners uitgevoerde opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen één jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding (zoals uiteengezet in artikel 23) met Opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming, met meer kandidaten dan in de opdracht voorzien, ongeacht voor welke functie, is Opdrachtgever de vergoeding ter zake van werving en selectie verschuldigd voor iedere aldus door hem met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst, respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding (zoals uiteengezet in artikel 23).

26.11 Indien de opdracht is aangegaan op basis van exclusiviteit, dan dient Opdrachtgever zich te onthouden van het middels derden vervullen van de vacature.

Artikel 27. VERGOEDING BIJ WERVING EN SELECTIE

27.1 De door Opdrachtgever aan Professional Partners verschuldigde vergoeding bestaat uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de kandidaat aangeboden fulltime bruto jaarsalaris, waarbij tot het bruto jaarsalaris wordt gerekend het loon, te vermeerderen met vakantiebijslag, dertiende maand, bonussen en overige Indien er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het bruto jaarinkomen te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de kandidaat.

27.2 In geval van Werving en Selectie is de vergoeding slechts verschuldigd indien de werving en selectie heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding (zoals uiteengezet in artikel 23).

27.3 Facturatie van de vergoeding in geval van Werving en Selectie geschiedt als volgt: i) 50% na ondertekening van de arbeidsovereenkomst, en ii) 50% na afloop van de proeftijd die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Indien er sprake is van een andersoortige arbeidsverhouding waarbij geen sprake is van een proeftijd, dan wordt gelijk 100% van de vergoeding in rekening gebracht.

27.4 Indien binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst eindigt, dan wordt 50% van de vergoeding niet aan Opdrachtgever in rekening Treedt de kandidaat na beëindiging van de overeenkomst weer bij Opdrachtgever in dienst, dan wel wordt een andersoortige arbeidsverhouding aangegaan (zoals uiteengezet in artikel 23), dan wordt alsnog de andere 50% van de vergoeding aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

27.5 In geval van Werving en Selectie worden eventuele plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de kandidaat en de kosten van een psychologische test, alsook eventuele andere pro memorie- kosten op voorhand, doch na akkoord van Opdrachtgever, bij Opdrachtgever in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is (onder meer) afhankelijk van het gekozen medium en de frequentie van de plaatsing. 

Hoofdstuk 4. ADVISERING

Artikel 28. UITVOERING VAN DE (ADVIES)OPDRACHT

28.1 De werkzaamheden van Professional Partners worden in beginsel uitgevoerd door werknemers en/of een adviesteam van Professional Partners. Professional Partners behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om overeengekomen werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

28.2 Professional Partners wenst (nogmaals) te benadrukken dat zij zal zich inspannen om de Overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inspanning van Opdrachtgever.

Artikel 29. WERKNEMERS EN/OF EEN ADVIESTEAM

29.1 Professional Partners is bevoegd andere werknemers in te zetten en/of de samenstelling van een adviesteam te wijzigen, alsmede derden werkzaamheden uit te laten voeren, indien Professional Partners van mening is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

29.2 Opdrachtgever is bevoegd om aan Professional Partners te vragen een andere werknemer in te zetten en/of om een wijziging van de samenstelling van een adviesteam te verzoeken, doch Professional Partners zal hiertoe slechts overgaan indien hiertoe redelijke gronden

29.3 Het inzetten van een andere werknemer en/of een wijziging van de samenstelling van een adviesteam geschiedt bij voorkeur in onderling overleg, waarbij de uitgangspunten zijn dat de continuïteit van de Overeenkomst zo min mogelijk wordt beïnvloed en de kwaliteit van de te verricht werkzaamheden zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 

Hoofdstuk 5. OPLEIDINGEN C.Q. TRAININGEN

Artikel 30. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

30.1 Deelnemer(s) aan Opleidingen c.q. Trainingen zijn gehouden de instructies van Professional Partners, haar docenten en/of door haar ingeschakelde derden op te volgen.

30.2 Gedurende Opleidingen c.q. Trainingen dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van Professional Partners toestemming heeft gekregen.

30.3 Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende Opleidingen c.q. Trainingen is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de training plaatsvindt.

30.4 Het is zonder voorafgaande toestemming van Professional Partners niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van Opleidingen c.q. Trainingen. 

30.5 Professional Partners is bevoegd de deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van Opleidingen c.q. Trainingen bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang te ontzeggen dan wel te verwijderen. De overeengekomen vergoeding blijft in een dergelijk geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Professional Partners op vergoeding van eventuele schade.

30.6 Indien de deelnemer(s) die Opdrachtgever heeft aangemeld om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip aanwezig zijn en blijven, blijft de overeengekomen vergoeding volledig verschuldigd. 

30.7 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemer(s) zullen door Opdrachtgever die de deelnemer(s) heeft aangemeld worden vergoed.

30.8 Opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemer(s) die verband houdt met het afnemen van en/of uitvoeren van Opleidingen q. Trainingen.

Artikel 31. VERPLAATSING, ANNULERING EN/OF VERVANGING

31.1 Professional Partners behoudt zich het recht voor om in het geval van onvoorziene omstandigheden, zulks ter beoordeling van Professional Partners, de datum, het tijdstip en/of de plaats van Opleidingen c.q. Trainingen te wijzigen, dan wel, in overleg met Opdrachtgever, Opleidingen q. Trainingen door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

31.2 In geval van annulering door Professional Partners verplicht zij zich om zich in te spannen voor het bieden van een passend alternatief. 

31.3 Indien Opdrachtgever Opleidingen c.q. Trainingen binnen 14 dagen voor aanvang hiervan annuleert, dan worden annuleringskosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 25% van de totale kosten. 

31.4 Opdrachtgever kan in overleg met Professional Partners een ander dan de oorspronkelijk aangemelde persoon aan Opleidingen q. Trainingen laten deelnemen.

Artikel 32. CERTIFICATEN

32.1 Deelnemers aan Opleidingen c.q. Trainingen ontvangen een ‘certificaat van deelname’, mits zij minimaal 80% van de Opleidingen q. Trainingen hebben bijgewoond.

32.2 Als Opleidingen c.q. Trainingen voorzien in een ‘proeve van bekwaamheid’, ontvangt de deelnemer een ‘certificaat proeve van bekwaamheid’ indien deze met goed gevolg is afgelegd, een en ander ter beoordeling van Professional Partners, haar docenten en/of door haar ingeschakelde derden.

32.3 Als een e-learningtraject volledig is doorlopen en de opdrachten met voldoende resultaat zijn gemaakt, ontvangt de deelnemer een ‘certificaat e-learning’.

×
Inloggen
×
Jouw favoriete vacatures
Cookie icon
Wij gebruiken cookies om de statistieken van onze site bij te houden. Meer weten? Lees onze privacyverklaring.