Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Professional Partners: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Professional Partners NL B.V. o.a. handelend onder de naam Professional Partners, gevestigd aan de Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59241683, dan wel aan voornoemde rechtspersonen gelieerde partijen in de zin van artikel 2:24a of 2:24b BW;
 2. opdrachtgever: de wederpartij in opdracht van wie Professional Partners werkzaamheden verricht dan wel met wie Professional Partners een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Professional Partners en de opdrachtgever;
 4. materialen: alle door Professional Partners in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, lesmateriaal e.d.;
 5. kandidaat: een door Professional Partners geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen persoon;
 6. training: een door Professional Partners ontwikkelde en/of georganiseerde training;
 7. deelnemer: diegene die een training volgt, alsmede diegene ten behoeve van wie de opdrachtgever met Professional Partners de overeenkomst is aangegaan;
 8. Standaard Werving & Selectie: de werving & selectie opdracht die op basis van no cure no pay door Professional Partners voor de opdrachtgever wordt uitgevoerd;
 9. Exclusive Search: de werving & selectie opdracht die exclusief door de opdrachtgever aan Professional Partners wordt verleend;
 10. gedetacheerde: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Professional Partners werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen

2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en/of overeenkomst tussen Professional Partners en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende diensten.

2.2.          De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Professional Partners voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Professional Partners en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6.          Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1.          Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2.          De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Professional Partners opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Professional Partners haar aanbieding of offerte baseert.

3.3.          Professional Partners kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4.          Al datgene dat in het kader van een offerte door Professional Partners wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Professional Partners onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.          De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van Professional Partners schriftelijk heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Professional Partners feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, onder meer door het toezenden van informatie omtrent kandidaten of het ter beschikking stellen van kandidaten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1.          Professional Partners zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inspanning van de opdrachtgever en zijn werknemers.

5.2.          Professional Partners bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Professional Partners heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

5.3.          Professional Partners en de opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de overeenkomst regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

5.4.          De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

5.5.          Indien Professional Partners een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1.          De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, ruimtes en apparatuur, waarvan Professional Partners aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de opdrachtgever Professional Partners alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan heeft Professional Partners het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2.          De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werknemers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

6.3.          Indien door Professional Partners of door Professional Partners ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.4.          De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Professional Partners onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

6.5.          De opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Training

7.1.          De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld tevens de bepalingen in onderhavig artikel van deze algemene voorwaarden in acht nemen.

7.2.          Gedurende de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van Professional Partners toestemming heeft gekregen.

7.3.          Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een training is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de training plaatsvindt.

7.4.          Professional Partners is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Professional Partners op vergoeding van eventuele schade.

7.5.          Indien Professional Partners werkzaamheden ten behoeve van een of meer deelnemers dient te verrichten, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven.

7.6.          Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

7.7.          De opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met het afnemen van en/of uitvoeren van trainingen.

7.8.          De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door Professional Partners dan wel door Professional Partners ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, dan zijn de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

7.9.          Professional Partners behoudt zich het recht voor om in het geval van onvoorziene omstandigheden de datum, aanvangstijd en/of plaats van de training te wijzigen, dan wel, in overleg met de opdrachtgever, de training door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

7.10.        Indien de opdrachtgever de training binnen 14 dagen voor aanvang van de training annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 25% van de totale kosten.

Artikel 8. Betaling

8.1           De opdrachtgever dient de van Professional Partners ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.

8.2           Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Professional Partners het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. Professional Partners is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever door de opschorting lijdt.

8.3           Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,-.

8.4           Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

8.5           In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van Professional Partners en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de Professional Partners, onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.6           Professional Partners kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Professional Partners verschuldigde bedragen betaald heeft.

8.7.          Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na de dagtekening van de betreffende factuur aan Professional Partners kenbaar dienen te zijn gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Klachten

9.1.          Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Professional Partners schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Professional Partners in staat is adequaat te reageren.

9.2           Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Professional Partners de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

9.3           Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Professional Partners slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verjaring

10.1.        Professional Partners kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

10.2.        Professional Partners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Professional Partners is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3.        Professional Partners is niet aansprakelijk en wordt volledig gevrijwaard door opdrachtgever van schade, indien tegen het advies van Professional Partners in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

10.4.        Professional Partners staat niet in voor de juistheid van de door een derde verstrekte gegevens. Professional Partners is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een derde aan de opdrachtgever en/of aan Professional Partners onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

10.5.        Professional Partners is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van derden.

10.6.        Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Professional Partners gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Professional Partners daardoor direct of indirect ontstaan.

10.7.        Professional Partners is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.8.        Indien Professional Partners aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Professional Partners beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Professional Partners gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Professional Partners beperkt tot het declaratiebedrag, met een maximum van het honorarium voor 1 maand.

10.9.        Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Professional Partners. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan heeft de opdrachtgever niet tijdig geklaagd, op straffe van het verval van zijn recht op nakoming c.q. schadevergoeding.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1.        Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1.        De opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2.        Tenzij Professional Partners en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Professional Partners volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.

12.3.        Professional Partners verleent aan de opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

12.4.        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Professional Partners is het de opdrachtgever niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers.

12.5.        Het is zonder voorafgaande toestemming van Professional Partners niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training.

Artikel 13. Overmacht

13.1.        Professional Partners is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2.        Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.3.        Voor zover Professional Partners ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Professional Partners gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14. Wijzigen van de overeenkomst

14.1.        Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Professional Partners zal de opdrachtgever hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.

Artikel 15. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

15.1.        Partijen kunnen de overeenkomst met inachtneming van een maand beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, tenzij anders is overeengekomen.

15.2         In afwijking van artikel 15.2 kan de overeenkomst niet eerder eindigen dan nadat alle terbeschikkingstellingen en de hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn beëindigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.

15.2.        Bij opzegging is de opdrachtgever verplicht Professional Partners alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en de te verrichten werkzaamheden te vergoeden conform de overeenkomst. Voorts is de opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door Professional Partners voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.

15.3.        Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade uit een beëindiging.

15.4.        Indien de opdrachtgever een training annuleert, dan worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 7.10 aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 16. Ontbinding

16.1.        Professional Partners is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

16.2.        Voorts is Professional Partners bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3.        In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Professional Partners vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.        Op elke overeenkomst tussen Professional Partners en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.2.        Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Professional Partners worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Professional Partners gevestigd is.

Hoofdstuk 2: Werving en Selectie

Artikel 18. Werving en selectie

18.1.        Professional Partners werft en selecteert in opdracht van de opdrachtgever één of meerdere kandidaten. Intentie van deze opdracht is om een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en een kandidaat tot stand te brengen.

18.2.        Professional Partners is geheel vrij in de wijze waarop hij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is Professional Partners niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal Professional Partners actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

18.3.        De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Professional Partners op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever een door Professional Partners voorgedragen kandidaat binnen 1 jaar introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst met die kandidaat, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding zoals een overeenkomst van opdracht, overeenkomst tot aanneming van werk of een aanstelling, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de bemiddelingsvergoeding, zoals omschreven in artikel 19.

18.4.        Professional Partners staat niet in voor de juistheid van de door de kandidaat verstrekte gegevens. Professional Partners is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de kandidaat aan de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

18.5.        Professional Partners is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door een kandidaat.

18.6.        Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit of op welke grond dan ook, zullen eisen die door de opdrachtgever aan de kandidaat worden gesteld en die geen betrekking hebben op de functie, niet in acht worden genomen.

18.7.        Indien de opdracht is aangegaan op basis van exclusiviteit, dan dient de opdrachtgever zich te onthouden van het middels derden vervullen van de vacature.

18.8.        Professional Partners spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de kandidaat te overtuigen alvorens een kandidaat in dienst te nemen. Professional Partners is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.

18.9.        De opdrachtnemer is verplicht direct na ondertekening van de arbeidsovereenkomst Professional Partners een kopie van de arbeidsovereenkomst digitaal of per post te sturen.

18.10.      De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van een kandidaat die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

18.11.      Onder in dienst treden van de kandidaat zoals verwoord in de algemene voorwaarden wordt eveneens begrepen het geval dat een kandidaat binnen 1 jaar na de introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming, waaronder eveneens dient te worden verstaan een onderneming waarmee de opdrachtgever een zakelijke relatie onderhoudt.

18.12.      Indien de door Professional Partners uitgevoerde opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen 1 jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten of opdrachtovereenkomsten door de opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming met meerdere kandidaten dan in de opdracht voorzien, ongeacht voor welke functie, is de opdrachtgever de vergoeding ter zake van werving en selectie verschuldigd voor iedere aldus door hem met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

18.13.      Indien er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het bruto jaarinkomen te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de kandidaat.

Artikel 19. Vergoeding bij Standaard Werving & Selectie

19.1.        Indien een door Professional Partners geselecteerde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, op een wijze als omschreven in artikel 18, dan is de opdrachtgever aan Professional Partners een bemiddelingsvergoeding verschuldigd.

19.2.        De bemiddelingsvergoeding bedraagt bij Standaard Werving & Selectie een met de opdrachtgever overeen te komen percentage van het bruto jaarsalaris. Tot het bruto jaarsalaris wordt gerekend: loon, vakantietoeslag, dertiende maand, bonussen en emolumenten.

19.3.        Facturatie van de bemiddelingsvergoeding geschiedt als volgt:

 1. 50% na ondertekening van de arbeidsovereenkomst;
 2. 50% na afloop van de proeftijd die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

19.4.        Indien binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst eindigt, dan wordt 50% van de bemiddelingsvergoeding niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Treedt de kandidaat na beëindiging van de overeenkomst weer bij de opdrachtgever in dienst, dan wordt alsnog 50% van de bemiddelingsvergoeding aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 20. Vergoeding Exclusive Search

20.1.        Eventuele advertentiekosten die Professional Partners in het kader van Exclusive Search maakt worden een op een aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het gekozen medium en van de frequentie van plaatsing.

20.2.        Bij aanvang van Exclusive Search wordt een vergoeding aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt 1/3 van het overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris dat behoort bij de openstaande vacature.

20.3.        Op het moment dat Professional Partners een kandidaat aan de opdrachtgever voorstelt, wordt een vergoeding aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt 1/3 van het overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris dat behoort bij de openstaande vacature.

20.4.        Onverwijld nadat de kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, wordt aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt het overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen minus de vergoedingen die overeenkomstig artikel 20.2 en 20.3 reeds aan de opdrachtgever in rekening zijn gebracht. Tot het bruto jaarsalaris wordt gerekend: loon, vakantietoeslag, dertiende maand, bonussen en emolumenten.

Hoofdstuk 3: Detachering

Artikel 21. Aanvullende aansprakelijkheid bij Detachering

21.1.        Professional Partners is gerechtigd gedurende de overeenkomst de gedetacheerde te vervangen.

21.2.        De gedetacheerde werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet wordt aangemerkt als werkgever.

21.3.        De opdrachtgever is jegens Professional Partners en de gedetacheerde verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de gedetacheerde de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de gedetacheerde tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.

21.4.        Indien de gedetacheerde tijdens zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en Professional Partners daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.

21.5.        Voor het overige zal de opdrachtgever zich tegenover de gedetacheerde gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig de verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Professional Partners voor eventuele aanspraken van de gedetacheerde ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, door nalaten of handelen van de gedetacheerde tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.

21.6.        Indien de gedetacheerde in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Professional Partners gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.

21.7.        Professional Partners zal nimmer aansprakelijk zijn voor een beëindiging van de werkzaamheden door de gedetacheerde, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn. In dit geval zal de opdrachtgever Professional Partners een redelijke termijn gunnen om voor vervanging zorg te dragen. Indien Professional Partners hier niet binnen de hiervoor genoemde redelijke termijn zorgt, zal dit voor de opdrachtgever grond voor ontbinding opleveren. Professional Partners zal echter nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

21.8.        Professional Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen, die door de gedetacheerde is veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf.

21.9.        De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 22. Tarief en terbeschikkingstelling

22.1.        Het honorarium wordt vastgesteld op grond van de arbeidsduur die Professional Partners met de gedetacheerde is overeengekomen, vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief per uur. Het honorarium is uit dien hoofde periodiek verschuldigd, ongeacht het feitelijk aantal gewerkte uren, met dien verstande dat vakantie-, ziekte-, verlofuren en uren besteedt aan studieverplichtingen niet in rekening worden gebracht.

22.2.        Het tarief is mede gebaseerd op de inlenersbeloning. Professional Partners is op grond van de wet verplicht om de gedetacheerde ter zake bepaalde looncomponenten minimaal gelijk te belonen als de werknemers van de opdrachtgever in gelijke of gelijkwaardige functies. Professional Partners is gerechtigd om uitvraag te doen naar de specifieke werkzaamheden van de eigen werknemers van de opdrachtgever, teneinde te bepalen of de werkzaamheden van de gedetacheerde gelijk of gelijkwaardig zijn. Indien dit het geval is, dan zal Professional Partners eveneens informatie uitvragen omtrent de relevante looncomponenten. De opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan de informatieverzoeken van Professional Partners.

22.3.        Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de overeenkomst.

22.4.        Het is de opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde aan een derde ter beschikking te stellen.

22.5         De opdrachtgever dient Professional Partners op verzoek te informeren over de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, zodat Professional Partners de duur van de overeenkomst met de gedetacheerde kan inschatten en kan bepalen.

22.6         Een terbeschikkingstelling van een gedetacheerde kan te allen tijde schriftelijk door de opdrachtgever worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Professional Partners zal zich alsdan inspannen om de gedetacheerde te herplaatsen. Echter, indien herplaatsing niet mogelijk blijkt, dan is de opdrachtgever verplicht om het gebruikelijke tarief, vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur aan Professional Partners te blijven voldoen, ook na het eindigen van de terbeschikkingstelling, tot het moment dat de betalingsverplichtingen van Professional Partners richting de gedetacheerde een einde vinden met een maximumperiode van drie maanden na het rechtsgeldig eindigen van de terbeschikkingstelling. Het staat de opdrachtgever dan vrij om de gedetacheerde zelf een arbeidsovereenkomst aan te bieden, overeenkomstig de regels als staan uiteengezet in artikel 23.

Artikel 23. Indienstneming ter beschikking gestelde medewerker door opdrachtgever

23.1.        De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een gedetacheerde van Professional Partners, zodra de terbeschikkingstelling rechtsgeldig is beëindigd.

23.2         De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de gedetacheerde aan te gaan, brengt Professional Partners hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de gedetacheerde. Professional Partners kan, voor zover de Algemene verordening gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de gedetacheerde.

23.3.        Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een gedetacheerde, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die gedetacheerde - op basis van die opdracht - 1040 uren heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan Professional Partners een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 1040 uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.

23.4.        Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een gedetacheerde, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/ overuren) over de resterende duur van de opdracht met een minimum van 1040 uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.

23.5.        Indien de opdrachtgever met de gedetacheerde niet aansluitend, maar binnen 6 maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de gedetacheerde – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de gedetacheerde – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

23.6.        Indien de opdrachtgever de gedetacheerde met toestemming van Professional Partners doorleent aan een derde, dan geldt het bepaalde in onderhavig artikel eveneens indien de gedetacheerde geen arbeidsverhouding aangaat met de opdrachtgever maar met de derde waar de feitelijke werkzaamheden zijn verricht. De opdrachtgever dient zelfstandig afspraken te maken met de derde, teneinde de hiermee verband houdende kosten op de derde te kunnen verhalen.

23.7.        Onder arbeidsverhouding in dit artikel wordt verstaan:

 1. een arbeidsovereenkomst;
 2. een overeenkomst van opdracht;
 3. aanneming van werk;
 4. een aanstelling;
 5. het ter beschikking laten stellen van de arbeidskracht aan de opdrachtgever door een derde;

Meer weten? Neem contact met ons op.
Bel 088-031 3535 of stel hieronder je vraag.